Warunki handlowe i regulamin sklepu

§ 1. Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego.

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest  zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3. Sklep internetowy www.b2b.pankornik.pl prowadzi sprzedaż detaliczną oraz hurtową za pośrednictwem sieci Internet.

4. Wszystkie produkty oferowane przez firmę Pan Kornik K.Rydzewski, M.Arciuch s.c. są fabrycznie nowe, oryginalnie  zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych.

5. Firma Pan Kornik K.Rydzewski, M.Arciuch s.c. jest płatnikiem podatku VAT.

6. Przedstawione ceny w Sklepie są podane netto. 

7. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem Sklepu Internetowego, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet oraz podaniem numeru telefonu do kontaktu.

§ 2. Słownik

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, którym mowa w art. 8 ustawy dnia 18 lipca 2002 r. o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002 roku nr 144, poz 1204 ze zm).

2. Przedmiot transakcji – towary wymienione i opisane na stronie internetowej sklepu internetowego. 

3. Klient/Kupujący - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

4. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Usługodawca/Sprzedający – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

6. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa sprzedaży.

7. Produkt – Towary prezentowane w sklepie internetowym

8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktów rozumieniu ustawy Kodeksu Cywilnego, zawierana pomiędzy Usługodawcą, a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumienia na odległość.

9. Sklep internetowy www.b2b.pankornik.pl - serwis internetowy dostępny pod adresem www.b2b.pankornik.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć zamówienie.

10. Strona – Usługodawca i Klient

11. Strona Sklepu – każda strona lub podstrona www znajdująca się pod adresem www.pankornik.pl

12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

§ 3. Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu  internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.

2. Państwa dane przetwarzane będą w celu realizacji Państwa zamówień i  będą udostępniane innym odbiorcom zewnętrznym na zasadzie porównywania i weryfikacji danych adresowych firm oraz usługodawcom, firmom przewozowym i kurierskim współpracującym z Pan Kornik K.Rydzewski, M.Arciuch s.c. w celu zrealizowania Państwa zamówień. Dane są przekazywane dobrowolnie.

§ 4. Przyjęcie i realizacja zamówień

1. Podane ceny nie zawierają kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie lub drogą mailową.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę.

4. Zamówienie jest prawidłowe, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i/lub prawidłowo poda dane kontaktowe.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania faktury VAT, która zostanie przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasada ich przechowywania oraz tryb udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

7. W trakcie składania Zamówienia, Kupujący może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8. Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.

10. O rezygnacji z zamówienia należy niezwłocznie poinformować Pan Kornik K.Rydzewski, M.Arciuch s.c.

11. Wyprzedaże dotyczą poszczególnego asortymentu znajdującego się na magazynie. Po wyczerpaniu zapasów oferta przestaje obowiązywać. Informacje dotyczące ilości artykułów będących w wysprzedaży należy śledzić na stronie internetowej lub potwierdzić u pracownika Pan Kornik K.Rydzewski, M.Arciuch s.c. w momencie składania zamówienia.

12. Zamawiający nie ma prawo zwrotu towaru, towar jest produkowany pod zamówienie indywidualnego kontrahenta.

§ 5 Termin wysyłki i koszty transportu

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany telefonicznie lub drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. W zamówieniu należy podać dane niezbędne do wystawienia faktury Vat, m. in. pełną nazwę firmy, numer NIP, adres dostawy jeżeli jest inny od adresu do wystawienia faktury Vat oraz dane o ilości i rodzaju zamawianego towaru.

3. Towar jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej DHL,DPD,GLS lub innego przewoźnika z podpisaną umową z firmą Pan Kornik K.Rydzewski, M.Arciuch s.c. .

4. Termin realizacji zamówienia można określić indywidualnie, jeśli nie ma takich ustaleń dostawa odbywa się po ustaleniu z menadżerem handlowym telefonicznie lub za pośrednictwem E-mail.

5. O terminie dostawy informujemy klienta telefonicznie lub mailowo.

6. Termin dostawy towaru jest uzależniony od ilości zamówienia towaru, oznacza to że dostawę realizujemy po ustaleniu z klientem.

7. Jeśli nie ma możliwości dojazdu do klienta autem transportowym,  klient jest zobowiązany do przekazania takiej informacji przy zamówieniu. 

8. Brak odbioru towaru przez klienta w umówionym terminie powoduje konieczność powrotu towaru do naszego magazynu.

§ 6. Płatności

1. Płatność za zamówiony towar następuje, przelewem na wskazane konto bankowe Sklepu za pomocą faktury proforma wystawionym przez menadżera handlowego.

2. Na każdy zakupiony towar wystawiamy fakturę VAT.

3. W przypadku klientów zamawiających po raz pierwszy warunki płatności ustalane są indywidualnie na podstawie przesłanych dokumentów rejestrowych.

4. Faktury za dostawę towaru wystawiane są zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 7. Dostawa i transport

1. Dostawy są realizowane na terenie całego kraju oraz za granicą (Wszystkie kraje UE oraz Norwegia , Wielka Brytania, Szwajcaria). Dostawa odbywa się bez rozładunku towaru.

2. Przed odebraniem przesyłki lub od kuriera należy sprawdzić, czy Produkty nie uległy uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy sam Produkt jest uszkodzony należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody poprzez wpisanie wad w dokumencie WZ oraz skontaktować się jak najszybciej ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

3. W przypadku odbioru towaru i stwierdzenia wady bądź braku w późniejszym terminie należy zgłosić to przez wiadomość E-mail bądź telefonicznie.

§ 8 Odstąpienie od umowy

1. Pan Kornik K.Rydzewski, M.Arciuch s.c. nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania, niezgodnie z przeznaczeniem lub wskazówkami z instrukcji oraz nieprawidłowym montażem.

§ 9 Rabaty handlowe

1. Rabaty handlowe są uzależnione od ilości i częstości zamówień.

2. O nadaniu rabatu lub jego zmianie klient jest informowany za pośrednictwem E-maila lub telefonicznie.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z  2014 r., poz. 827).

2. Złożenie zamówienia w Pan Kornik K.Rydzewski, M.Arciuch s.c. jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.